Tuesday, March 31, 2009

ČÍNŠTINA PRO SAMOUKY

aneb čínština podle paní Li Beibei"


Konečně vyšla moderní učebnice čínštiny a zaplnila prázdné místo na trhu. Mnoho zájemců o jazyk 21. století jistě zajásalo. Učebnice na první pohled totiž působí tím nejlepším dojmem: je vhodná pro samouky, tematicky členěná, obsahuje nahrávky na CD, spoustu textů o reáliích, nápadité jazykové hry, slovníček, přehled gramatiky, klíč ke cvičením a je zaměřená na všechny aspekty studia jazyka – mluvení, čtení i psaní. Právě proto považuji za nutné české žáky upozornit na obrovské množství jazykových chyb a zásadní nedostatky této zdánlivě skvělé příručky. Jako člověk z branže" dokonce cítím osobní povinnost varovat žáky před používáním této učebnice.


Při pohledu na jméno Li Beibei jsem automaticky předpokládala, že učebnici napsala Číňanka, a otevřela ji s velkým očekáváním. Ve víru nadšení jsem si ani nevšimla, že už samotný čínský název knihy nedává smysl. Hned u obsahu jsem narazila na několik do očí bijících chyb, např.: akademie xuéyuàn namísto školy xuéxiào. Jak je to možné? Listuji dále a narážím i na stylistické nesrovnalosti v češtině! Že by autorka byla Číňanka, která žije v Čechách dlouho a ani čínštinu ani češtinu neovládala dokonale? Jenže další stránky mě přímo šokovaly: nespočet překlepů a chyb v psaní znaků, tónech, slovíčkách, větách, špatný výklad gramatiky, nejednotnost znaků – mezi zjednodušenými znaky se objevují i tradiční... Tohle přece nemohla napsat Číňanka! Ta by přece věděla, jak se řeknou běžné výrazy, jako jsou prodavač, číšník, škola, pozdrav..., pro které autorka zjevně našla ekvivalenty v nějakém zastaralém překladovém slovníku. Pro číšníka je v učebnici mimo jiné uveden výraz shìzhĕ: „ten, kdo někoho obsluhuje, zastarale recepční v hotelu či číšník" (překlad hesla shìzhĕ z čínského výkladového slovníku Xiàndài hànyŭ cídiăn); pro prodavače pak výraz màizhŭ což je člověk, kdo prodává věci, nemovitosti atd" (tamtéž). Myslí se tím prodejce. Dnešní Číňan by si tyto výrazy jen těžko spojil s číšníkem a prodavačem. Vždyť to je jako bychom řekli Číňanovi, který se pracně učí češtinu, že nevlastní dcera je česky pastorkyňa a učitelka je kantorová!


Už na páté straně najdeme výklad tónů, který je dost nejasný a často neúplný a zavádějící. Cituji: 1. tón – vysoký, drží stálou výšku; 2. tón – začíná dole a stoupá; 3. tón, nejdřív padá a pak stoupá; 4. tón – začíná nahoře a padá. Odkud mají ty tóny spadnout a kam? Odkud mají stoupat a jakou máme držet výšku? Chybí i přesnější popis průběhu tónů. Třetí tón je padající a stoupající, v podstatě se dá říct, že je kombinace tónu čtvrtého a druhého, ovšem ne tak výrazná. U tohoto tónu vynikne zejména jeho hloubka." Jaká hloubka má vyniknout? Opět postrádáme popis výšky tónů. Dále neutrální tón je krátký a nepřízvučný, obvykle se vyskytuje uprostřed tříslabičných slov nebo ve větných částicích a dovětcích." Myslím, že toto pravidlo přinejmenším není obecně platné, protože je i velký počet dvouslabičných slov, jejichž druhá slabika je atónická, např.: zdvojená slova bàba a māma, které uvádí i sama autorka.


Když se podíváme na výklad gramatiky, tak na jednu stranu se zdá, že se autorka nepříliš orientuje v českých mluvnických termínech, když například s oblibou nazývá čínské gramatické morfémy částicemi: na str. 66 je odstavec o částici de, na str. 85 je vysvětlení funkce částice le, ale na str. 177 je le u těch stejných příkladů najednou vido-časovou příponou. Stačí se podívat do dostupné, i popularizačně naučné, mluvnice čínštiny, dozvíme se, že morfém de je sufix nebo-li přípona (viz Affix-like Word-Formation in Modern Chinese; Heřmanová-Novotná; Academia; Prague 1969 ). Co se týče morfému le, autorka sice měla pravdu v tom, že le může být jak sufix, tak i částice, ale už je od sebe neodlišila (viz Mandarin Chinese, a Functional Reference Grammar; Ch. N. Li, S. A. Thompson; University of California Press; London; 1989; str. 238 ). Na druhou stranu ale pracuje s cizími odbornými termíny, ke kterým by bylo vhodné dodat vysvětlení, např.: výraz „slovesný modifikátor“ na str. 86. Velmi zajímavé je užití některých jiných termínů, např.: „zatónovat“ ve větě Dávejte pozor na správné zatónování slovíčka (ptát se)", str. 37. Můžeme-li přimhouřit oko nad těmito terminologickými nesrovnalostmi, nemůžeme přehlédnout mylné výklady o gramatice. Je až neuvěřitelné, jak zkreslenou má autorka představu o tvoření plurálu v čínštině. Podíváme-li se do jakékoli mluvnice čínštiny, nenajdeme v ní ani zmínku o tom, že dōu tvoří množné číslo, jak se dozvídáme ze str. 27. Taky není důvod, abychom ji našli, morfému dōu se totiž nepřisuzuje takováto gramatická funkce. Dále se v učebnici dočteme, že příslovečné určení času zaujímá postavení před nebo za podmětem a modální sloveso kĕyĭ se klade za podmět. Co se stane, když se ve větě vyskytnou oba členy? Některé časové údaje se totiž vůbec nehodí klást na začátek věty, např. „kdy“ (viz str. 120). Jiná pravidla, která autorka uvádí, nejsou obecně platná nebo neplatí vůbec, např.: v případě, že dáme v čínštině dvě podstatná jména vedle sebe, stane se z prvního přídavné jméno" nebo čínská přídavná jména a slovesa se obecně skládají pouze z jednoho znaku (slabiky)". První pravidlo se dá snadno zpochybnit slovy zúqiú kopaná: – noha, qiú – míč; yŭyán jazyk: – řeč, yán – jazyk; huāmù rostliny, huā – květina, – strom; guójiā stát: guó – stát, jiā – rodina atd. Druhé pravidlo asi platí o klasické čínštině. V současné čínštině však panuje velmi silná tendence k dvouslabičnosti (Hànyŭ yŭfă lùnwénjí; Lǚ Shūxiāng; Shāngwù yìnshūguăn; Bĕijīng; 1990; str. 422). Proč tolik nepřesností respektive chyb? Stačí se podívat do seznamu použité literatury a vše je hned jasnější – nenajdeme tam totiž ani jedinou publikaci o čínské mluvnici. Přitom čerpat poznatky z důvěryhodných a kvalitních studií bych alespoň já osobně považovala za základní krok k úspěšnému výkladu gramatiky.


Oceňuji texty o Číně a čínské kultuře jako příjemné zpestření, ale otázkou je, zda jejich relativně velký rozsah není na úkor jazykové části. Jak se můžeme dočíst i z autorčina seznamu použité literatury, českých knih o Číně je celkem velké množství, proto si myslím, že nebylo nutné zařadit do učebnice tolik reálií.


S velkou zvědavostí jsem pátrala po informacích o autorce... a vida, na zadní straně jsem konečně našla medailónek o autorce napsaný drobným písmem, cituji: Li Beibei (vl. jménem Eliška Betty Foltýnová) se s čínštinou seznámila při studiu zahraničního obchodu v Kunovicích. Problematice čínské kultury a jazyka se intenzívně věnuje již čtvrtým rokem. Ve své práci se zaměřuje zejména na průzkum možností exportu českého zboží na čínský trh... Cítila jsem se podvedena! Pravda, autorka se nevydávala vysloveně za Číňanku, jenom využila obchodnického triku: použila své čínské jméno, které si asi vymyslela, osvojila, a tím chytře získala důvěru čtenářů. Ne nadarmo vystudovala zahraniční obchod! Autorka se čínštinou zabývá čtyři roky a úroveň její čínštiny tomu celkem i odpovídá. Jak je vidět z mnoha vět, stále ještě neovládá jazyk příliš dokonale, např.: nevyzná se v numerativech: na str. 94 chybí obecný numerativ před slovem fànwăn miska, na str. 145 naopak přebývá numerativ před měrovou jednotkou metr; na str. 93 je chybný výraz pro slovo „zaplatit“; na str. 172 nepřesný výraz pro slovo „sex“; na str. 113 je špatně přeložená věta do češtiny: Zhè shì lán sè – Toto je modrý" místo správného „To je modrá barva"; číslice yī, „jedna“, se ve spisovné čínštině nečte ve třetím tónu, jak se uvádí na str. 9 atd. Z podobných chyb bychom mohli sestavit myslím slušný seznam. Zarážející je i to, že v učebnici se opakovaně objevuje špatná podoba čínského jména. Konkrétně jde o to, že autorka několikrát použila v dialozích jen samotné příjmení nebo jednoslabičné křestní jméno, což je proti všem čínským zvyklostem.


Je nepochopitelné, že autorka, zřejmě inteligentní vysokoškolačka, nedokázala sjednotit styl znaků v celé učebnici (na str. 171 je znak pro slovo láska" jednou ve složitém a jednou v zjednodušeném stylu, dokonce těsně pod sebou), odstranit chybné tóny a typografické nedostatky atd, např.: místo tázací částice ma je jednou vytištěn znak pro maminku a jindy zas znak pro koně. Dovedu si to vysvětlit jedině autorčinou nezodpovědností k ostatním žákům. Neboť jí zřejmě bylo úplně jedno, že si lidé koupí její učebnici a naučí se vadnou čínštinu se všemi těmito chybami. Těžko pochopitelné je i to, že učebnice údajně prošla čínskou korekturou (Pan Yijing). A přitom je v ní tolik překlepů a neodpovídajících překladů. Je podivuhodné, že korektor neopravil ani ty nejbanálnější z uvedených chyb. Pravdou je, že ani korektorka češtiny (Sabina Konečná) neodvedla podle mě příliš dobrou práci, protože styl výkladu celé učebnice je dost nesourodý.


Nicméně mě velice potěšilo, jak pěkně je zpracován obsah CD. Ocenila jsem především nahrávky rodilých mluvčích. Škoda, že jsem neměla to štěstí si je poslechnout všechny, protože po přehraní několika slovíček mi operační systém Windows ohlásil závažnou chybu. S nadávkami na Windows jsem se přihlásila do Linuxu, tam však bylo slyšet jen podivné chrčení. Takže se Vám klidně může stát, že ke knize dostanete poškozené CD.


V dnešní době jsme již bohužel zvyklí na tucty pravopisných, stylistických i typografických chyb v nových knižních titulech, nicméně i přesto je mi opravdovou záhadou, jak mohla vyjít kniha v takové podobě. Mimochodem, učebnice vyšla v jinak docela kvalitním a velkém nakladatelství Computer press, která se na svých internetových stránkách prezentuje takto: Posláním společnosti je přinášet svým zákazníkům kvalitní a hodnověrné publikace, potřebné pro jejich vzdělávání, profesi, osobní rozvoj i soukromý život, a přispívat tak k lepší kvalitě práce i života u nás." V tomto případě se jim to bohužel ani trochu nepovedlo. Čínština pro samouky je totiž ta nejhorší jazyková učebnice, kterou jsem kdy viděla. Nedoporučuji nikomu, aby se podle ní učil, nedejbože čínsky.Text napsala Linda Sun

Číňanka žijící v Čechách

studentka 5. ročníku na FF UK v Praze

(obor Sinologie – Český jazyk a literatura)

učitelka čínštiny s bohatými zkušenostmi

email: lindasun@atlas.cz – dotazy vítány

51 comments:

 1. No to je hrozne! Jesteze sis dala tu praci s poctivoua podrobnou recenzi a varovala jsi nas ostatni pred touhle knihou.. To by me zajimalo, co by i na takovou kritiku rekla autorka te publikace?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Hrozné! Varujeme lidi! O něco níže Mistr Lei píše: holka je NESOUDNÁ, ODRZLÁ, PŘEUJELE SEBEVĚDOMÁ! atd. atd. Nebylo by ale rozumnější, místo podobného hysterčení, kdyby se autorka této recenze spojila s autorkou knihy, spolu by odstranily uvedené chyby - a za rok máme druhé, opravené (bezchybné!?) vydání Čínštiny pro samouky. Nebo holt autorku za její troufalost nakopeme do zadku, ona pak bude dalších patnáct let studovat čínštinu a za dvacet let se konečně dočkáme Čínštiny pro samouky. (A propos: na záložce knihy uvedeno dalších 5 odpovědných osob, podílejících se na vydání této knihy).

   Delete
 2. skvele!!! naprosto souhlasim. myslim si, ze byste svou recenzi mela pridat minimalne na www.kosmas.cz. jeste jednou dekuji!

  ReplyDelete
 3. ...naprostym golem je pak mapka tusimze asi na pate strane, ktera umistuje hongkong na ostrov hainan a tvar taiwanu pripomina prejeteho mloka :). diky za tuto recenzi. "ucebnici" jsem si detailne prohlednul v knihkupectvi a uprimne receno, dlouho jsem se tak nenasmal. a to jsem studentem 2. rocniku. co rici zaverem? snad... poucit se z chyb a priste lepe a radostneji!

  ReplyDelete
 4. Myslím, že citace z obálky "Problematice čínské kultury a jazyka se intenzívně věnuje již čtvrtým rokem." o někom, kdo píše jazykovou učebnici, sama o sobě dost napovídá.

  ReplyDelete
 5. Když uvážíme jak málo "dobrých" učebnic čínštiny je k dispozici, zdá se mi vaše rozhořčení přehnané. A naopak, pokud v druhém vydání této učebnice jako odborná korektura bude vaše jméno - mohla by to být dobrá učebnice.

  ReplyDelete
 6. Co takhle pro začátek nové vydání Hovorové čínštiny v příkladech I. ?

  ReplyDelete
 7. Přemýšlím o tom, co vedlo autorku knihy k sepsání tak nekvalitní učebnice. Že by nedostatek moderních učebních materiálů v češtině? Že by naprosto minimální povědomí o výuce čínštiny v našich krajích vůbec? Počin to byl jistě troufalý, plný chyb, možná i neomluvitelných, autorčin profil na zadní straně přebalu je skutečně spíš vtipný, ale neměli bychom se spíš, namísto plivání jedovaté sliny a honění si sinologického trička, zamyslet nad tím, co by pro nápravu stavu mohla (nebo měla?) udělat odborná sinologická obec? Budeme jen čekat, až zase někdo vydá podobně zoufalou učebnici, prostě jen proto, že se snaží obohatit to zoufale malé množství učebnic v češtině, vysmějeme se mu a budeme čekat na další? Myslím, že to není třeba. Ta publikace si udělá ostudu sama a my se, místo sepisování recenzí na něco, co za to nestojí, můžeme soustředit např. na sepsání první kapitoly učebnice, kterou nestrhá jen tak nějaký student sinologie.

  ReplyDelete
 8. Opravdu si velmi vážím autorčiny odvahy a nápadu napsat českou učebnici čínštiny. Jenže kvůli tomu přece nemůžeme odpustit tu hromadu chyb v knize. Recenzi jsem napsala čistě kvůli tomu, abych varovala lidi, a ne abych si "honila svoje sinologické tričko". Ona totiž si neudělá ostudu sama, protože leckterý žák čínštiny není schopen ji prokouknout, ani mírně pokročilý žák, protože působí hezkým dojmem. Proto si myslím, že sepsání recenze nebylo vůbec zbytečné.
  Jinak samozřejmě má Vářa pravdu, bylo by fér, aby se my sinologové chopili práce. Myslím, že to je jenom otázkou blízké budoucnosti.

  ReplyDelete
 9. Děkuji panu dr. Davidu Uhrovi za dobrý tip.

  ReplyDelete
 10. Děkuji za recenzi.

  Mě na mapce zaujalo, že se Žlutá řeka vlévá do Pekingu :) Holt Číňani musejí mít zase nějaký unikát:)

  Osobně mám pochyby, jestli má učebnice čínštiny pro samouky, ať už vydaná v jakékoliv kvalitě, nějaký smysl. Samouk má minimální šanci se naučit správně výslovnost, bez jejího zvládntí nemá studium čehokoliv dalšího smysl. A pokročilý samouk může použít kteroukoliv učebnici pro nesamouky...

  ReplyDelete
 11. Vářa, hele, jaký honění sinologickýho trička? Nevim, jestli učíš, ale spousta lidí si to klidně koupí, protože ví prd a učí je třeba zrovna taková nějaká "LiBeibei" - nemusíme chodit pro příklady daleko, takže ostudu si to samo neudělá. A vypočítat chyby konkrétně je potřeba. Navíc - ComputerPress by se měl chytit za nos: i já jsem poměrně zvyklá věřit klasickým institucím...

  ReplyDelete
 12. No, tak jak je to podané - tak to opravdu není recenze, ale honění trička. A co bude s tou učebnicí čínštiny, dobrou učebnicí čínštiny?

  ReplyDelete
 13. A SanDisku, co to je recenze? A v duchu tvé filozofie: napiš lepší recenzi, a nekritizuj odvážné recenze jiných. Ech... Směšujou se tu dvě různý věci: kvalita této vydané učebnice a povinnost sinologů napsat lepší učebnici. Tyto dvě otázky spolu nesouvisejí mimo tento pochybný pomíchaný diškurs :-) Upozornit na sračku, aby do ní někdo nešláp, je potřeba, klidně červenou barvou a s vykřičníkem. "Člověk má bojovat se zlem, na který právě stačí." ;-) Až bude Linda stačit na to, aby napsala učebnici, udělá to. Howgh.

  ReplyDelete
 14. Jsem rád, že se s tou recenzí někdo obtěžoval, je to únavná práce, vypočítávat chyby v takovém šuntu. Zároveň je taková účast v kulturním provozu - recenze, popularizační přednášky, články do časopisů - jedním z poslání sinologů, nikoli tlumečení pro výronce kyseliny dusičné.

  Honění trička či nehonění, to může být samozřejmě otázkou formulací a vyznění a recenze a můžou o tom být spory, nicméně: věcně je taková recenze nutná, protože lidi, kteří jsou začátečníci nebo tomu prostě vůbec nerozumí, nemají na rozdíl od studentů sinologie pražádný způsob, jak kvalitu knihy rozpoznat. Jak, milý Ondřeji, poznáš, zda učebnice kvantové fyziky, kterou si koupíš na doplnění vzdělání ve veolnách chvílích, ze zájmu, není napsána nesoudným grafomanem? Budeš ještě prstíčkem hrabat za recenzi od nějakého studovaného fyzika.

  Za další, je podle mě naprosto navádějící oceňovat odvahu té slečny. Možná je to nějaký generační posun v hodnotách, ale ta holka je prostě NESOUDNÁ, ODRZLÁ a PŘEBUJELE SEBEVĚDOMÁ. Co bych si asi o sobě pomyslel, kdybych vážně udal nějakém nakladatelství učebnici arabštiny, když jsem se arabštinou taky pět šest let "intenzivně zabýval" v kurzech na SJŠ? Jenom to ukazuje, jaký bordel tu panuje a jak si každý pitomec, který je dost šikovný, udělá jméno a vydělá prachy. Zvlášť když je to třeba tuplovaný vyčůránek, přemůžu-li se a budu slušný, jako je Kříž. Jakožto misantrop bych mohl říct - když jsou lidi blbí, ať si to koupí - , nicméně jakožto idealista to považuju za skandál.

  Nakonec - k poněkud demagogickému argumentu ve stylu "ať se sinologové zamyslí sami nad sebou". Byť jsem dalek toho tvrdit, že by nemohli dělat víc, nikterak to neopravňuje látání sprzněnin a vydělávání prachů na těchto. Je třeba se především zamyslet, kdo kdy a proč takovou učebnici měl udělat. Že by to mělo smysl, se ukázalo až v posledních deseti letech - a kdo tu na to byl, kdo na to měl? Kolik lidí? A během těch deseti let, co bylo nutné dělat jiného - transformovat se podle nových ideologických premis, stále přepisovat akreditace, handrkovat se o pojetí oboru a výuky, plnit výkonové tabulky zahraničními konferencemi, mezinárodní spoluprací, odbornými články.

  Milí studenti a další, uvědomte si laskavě, že v současném systému - ačkoli pochybuji, že se komukoli na FF UK či FF UP zamlouvá - je popularizační literatura v národním jazyce stejně jako výuka studentů až na posledním místě a jedná v podstatě o charitu, neboť v těch podělaných tabulkách za ně dostanete tu a tam půl bodu, jestli vůbec. Popularizace vědy, věc záslužná, ano záslužnější než to, co se plichtí v recenzovaných periodikách v euroangličtině, se na Západě téměř nedělá, to je poměrně specifický český rys, který vznikl a přetrvává z několika důvodů. A vezměte si, kolik zajímavých sinologických knížek za poslední leta vyšlo - docela dost, i když ne jazykovědně zaměřených: literatura a dějiny, například. Ale přitom české prostředí vydalo velice kvalitní učebnice pro jazykové školy v 60. letech - můžu jedině doporučit, i když slovní zásoba v některých ohledech samozřejmě zastarala (kdo chce, může si místo traktoru dosadit mobil, a má to).

  Naděje je, že se brzo najde někdo z těch, kdo už leta učí v jazykovkách čínštinu, a dá dohromady něco slušného na základě svých zkušeností. Předpokladem ale je, aby to byl člověk soudný a jazykovědně trochu vzdělaný, protože bez toho to prostě nejde. Nedávno se chlubil kolega Chmelarčík, že to má v hlavě, tak se budeme těšit:-)

  ReplyDelete
 15. SanDisku, můžeš zkusit vyhlásit soutěž. Kdo napíše nejlepší učebnici, vyhrává. Za odměnu si ji třeba může i vydat.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Jestli je potřeba vydávat nějaké učebnice, když vetšinou v anglické edici jsou k dostání za super cenu na http://www.cinske-knihy.cz

   Delete
 16. Okopíroval jsem si vaši recenzi, smazal poslední dvě věty a dá se to velmi dobře použít. Díky. Jak říká Mistr Lei, vyznění recenze může být otázkou formulací. Lindo, co říkáte na skripta Učebnice čínštiny od M.Kříže, VŠE.

  ReplyDelete
 17. SanDisku, učebnici od Martina Kříže jsem ještě neměla čest spatřit, takže nevím. Není to hezké, že mi ji upravujete. Jak ji používáte?

  ReplyDelete
 18. Ahoj,děkuji za recenzi. Měla jsem v úmyslu si tuto učebnici koupit, ale po přečtení tvého příspěvku to neudělám. Mohla bys mi dopručit nějakou kvalitní dostupnou učebnici. Děkuji a zdravím.

  ReplyDelete
 19. No, podle referencí dobrá kvalitní učebnice je Učebnice čínské konverzace (bez znaků). Ale sama jsem ji neviděla. Jinak ty anglické jsou všechny na tom dost stejně, např.: dostupné jsou Hanyu sanbai ju a Jichu hanyu keben v Národní knihovně. Myslím, že nejdůležitější je mít dobrého učitele :-)

  ReplyDelete
 20. Učebnice čínské koverzace je podle mě dobrá, i když mnozí, kteří učí v jazykovkách, mrmlají, že se nedá používat právě kvůli tomu, že je bez znaků. Musím ten koncept stále obhajovat, ačkoli jejím autorem nejsem ani ji k ničemu nepotřebuju. Nicméně vyloženě jako učebnice to není, jen jako doplněk.

  Ty anglické bambusky vyjdou pravda na stejno, ale jako základ poslouží, terno to jistě není a nejdůležitější je jistě učitel. Taky není špatný Pollard, mně se docela líbí, nota bene má i bezznakový díl. Ono jich existuje hafo, i v němčině mám docela pěknou učebnici, no a kdo by chtěl, Rusové jsou též výborní.

  PS. Koho by zajímala "Křížova" skripta, věz, že jim za úplatu dělal prý nepříliš pečlivou korekturu nejmenovaný sinolog z Olomouce. Asi HODNĚ potřeboval pár zlatek na pivo...

  ReplyDelete
 21. Lindo, vaši recenzi jsem si vytiskl (jak jsem řekl smazal poslední dvě věty) a prošel a upravil podle ní učebnici pro samouky. Takže dík za ni, za tu recenzi.
  Vydavatelství LEDA připravuje na podzim 2009 - Milada Hábová: Moderní čínština moderní metodou.
  Tato nová učebnice čínštiny má seznámit uživatele se základy čínského jazyka a čínského znakového písma, s nejpodstatnějšími jevy historie Číny a s čínskými reáliemi. Umožňuje uživateli zvládnout aktivně 90 čínských znaků, pasivně 246 znaků, osvojit si 544 slov, naučit se jednoduché fráze a domluvit se v základních životních situacích. Komplet obsahuje tři svazky. Více na www.leda.cz

  ReplyDelete
 22. Učebnice čínské konverzace - recenze jsou na:
  http://www.kosmas.cz/detail_recenze.asp?cislo=137384

  ReplyDelete
 23. SanDisku, těch chyb v učebnici je daleko víc než bylo vyčteno v recenzi...

  ReplyDelete
 24. Dík i tak. Co Eliška Foltýnová, ta se vám neozvala? Možná v kombinaci vás dvou by Čínština pro samouky prokoukla.

  ReplyDelete
 25. Eliška Foltýnová snad ani neví, že napsala špatnou učebnici :-D

  ReplyDelete
 26. ale ona o tom množném čísle mluví ve třech možnostech: -men, dou a nebo že slovo má stejný tvar v jednotném i množném čísle, stačí učebnici prolistovat celou...

  ReplyDelete
 27. "Dou" ale přesto netvoří množné číslo.

  ReplyDelete
 28. Ano, to prý znamená oba nebo všichni... (já se nehádám xD)

  ReplyDelete
 29. Slyšeli jste už o druhém vydání? Prohlížel jsem si ho v knihkupectví a myslím, že až na obálku se tam nic moc nezměnilo. :)

  ReplyDelete
 30. Pokud sem někdo zabrousí - učebnice od Milady Hábové Moderní čínština moderní metodou, by měla být v polovině ledna 2010 v knihkupectví.

  ReplyDelete
 31. Milada Habova pusobi podobne jako Li Beibei, totiz nejspis neumi moc cinsky, a ucebnici opsal od Cinanu.

  ReplyDelete
 32. Prosím Vás je tá kniha skutočne tak nemožne napísaná? Mám záujem kúpiť si knihu čínskeho jazyka pre samoukov a zoznámiť sa aj s čínskym písmom-znakmi. Mohli by ste nejakú poradiť?

  ReplyDelete
 33. Hmm, dobry, prave sem u 14, vlastne predposledni lekce:-) uz jako zacatecnik sem zjistil take chyby hned v prvni lekci, kde na CD chybela cela radka vyslovnosti Pinyinu. pak dalsi vyse zminovane chyby co se tyce znaku a vyslovnosti jako treba laoshi hned v 3 lekci bych mel cist asi jiaoshi (viz podle 8 lekce, kde sem mel moznost porovnat s ostatnimy znaky jako...jiaoshou a laoban).
  a pak jine a jine, neco spatne na CD, neco v knize, nekdy to spolu neladilo atd, sem nejdrive3 to chtel cele zapisovat a poslat jim to, ale pak sem si rekl nejsem za to placen.Mam spoustu cinskych kamaradu, se kterymi jsem se podelil o zpusob uceni...a nevericne krouti hlavamy....kolik je tam chyb. Ja sem vdecnej za knihu , ktera je lehce stravitelna a pomohla mi start do tohoto neuveritelne krasneho a komplexniho jazyka, ale mrzi me ze tomu rodily mluvci pri korekture nevenoval ani minutu:-(((
  Nevim jestli je na to nejaky zakon, ale mel by byt....vratit knihu a pozadovat vraceni penez. Doufam ze pristi vydani (pokracovani) jestli nejake bude, projde radnou kontrolou. Mezi tim sem si objednal elektronicky prekladac Besta Mt7000 a budu pokracovat sam po sve ceste.
  Chtel bych autorce recenze podekovat za cas ktery venovala recenzi,ktera stoji za to byt preposlana nakladateli i s nasemi komentari.

  ReplyDelete
 34. Děkuji za doporučení. Na učebnici jsem v knihkupectví koukala, ale vzhledem k tomu, že už nějaké učebnice mám /přivezla jsem si je z UK/ a v kurzu se učíme z anglicko-čínské učebnice (The Great Wall), jsem nakonec od koupě upustila. Z obavy, aby mě rozdílná forma výkladu spíše nemátla. Později mi má čínská kamarádka potvrdila, že je učebnice bohužel plná chyb a nepřesností. Mno a hlavně jsem na pochybách, zda je čínština vhodný jazyk pro samostudium :) Monika

  ReplyDelete
 35. Ano, první vydání bylo plné chyb, ale nedá mi upozornit na to, že bylo způsobeno korekturami a vážnou neschopností redaktorky, která pořád v CPéčku pracuje. Když si přisadila i sazba, bylo znechucení autorky již na vrcholu. Nu, nevím, zda si mohu dovolit psát tu tolik interních informací, ale ... napíši je. Takže ono to až tak neleží na bedrech autorky, která jistě nějakou chybu udělala, ale ty se v prvních vydáních vyskytují běžně (a nejen v těch). Kdyby fungovalo nakladatelství tak, jak mělo, byla by situace zcela opačná a autorka recenze by si neměla na čem přihřát polívku.

  Co se týká povídálků, kteří učí na VŠ jazyky jako CHJL a RJL, ale nejsou schopni vytvořit učebnici, ve které se již nebude létat do Stalingradu a soudruzi si nebudou předávat kytice s pionýry, tak si jich možná začnu i vážit.

  No a abych se podepsal v kontextu situace a vážnosti všech zúčastněných:

  Bye

  Jose de la Penia (on the stick)

  ReplyDelete
 36. diky za recenzi, hledam nejake doplnujici materialy, ze kterych bych mohla ucit znaky a tak a kazda recenze se hodi... nejspis budu nadale kombinovat konverzaci od dr. Uhra a znaky od Kučery... bohužel nejsou ucebnice provazany, aby se probirali stejne znaky jako v konverzacnich tematech...

  na obranu "socialistickych" textu musim rict, ze sinologove maji i jinou praci, nez psat ucebnice a ten cas, co to sebere neni tak dobre ohodnocen, aby se jim to vyplatilo... navic vysokoskolsti pedagogove bohuzel dostanou penize spis za knizku o realiich nez za ucebnici jazyka... je to blby, ale je to tak...

  snad jednou kvalitni knizka vyjde, ale bohuzel si myslim, ze si jeste dost pockame...

  ReplyDelete
 37. Ono je tu neustále problém s tím, že duševní vlastnictví a práce jsou předmětem krádeží ... nebo obchodu někoho jiného, než je autor sám. Ten z toho dostane (možná) pár korun. Pokud je jeho dílo prodejné, může pak napsat a vydat přes nějaké nakladatelství další knihu. ČR je jedna velká fraška.

  ReplyDelete
 38. Líbil se mi jeden z posledních komentářů o tom, jak se vysokoškolským pedagogům nevyplatí psát učebnice jazyka. Po několika letech, co se na akademické půdě pohybuji, musím konstatovat, že vysokoškolský pedagog je jedna z profesí, která se má dělat s láskou a sebeobětováním. Čili tvorba učebních textů a studijních podpor za minimální odměnu, resp. soudný člověk by se s ní měl rozloučit, aby předešel pokárání od vedoucího, že je tato činnost součástí úvazku. Čili výmluva, že se to nevyplatí, není na místě. Místo toho by si tito pracovníci měli pokorně sednout a začít psát.

  Pak zde stojí studenti, kteří taky očekávají zdarma studijní materiály na webu. Pokud místo nich dostanou volně dostupnou doporučenou literaturu, je problém nasnadě. No a nejjednodušší je vykrást PC učiteli, aby se nemusel trápit s rozhodovací situací, zda svou několikaletou práci a přípravy v nějakém rozsahu uveřejní. Potom to v tom školství vypadá – stejně jako jinde.

  Problém ve vysokém školství je jinde, než je kdokoliv ochoten přiznat.

  Místo titulů se spíš vyplatí vyučit se v některém z vhodných oborů, dodělat maturitu, naučit se dobře alespoň jeden cizí jazyk a v případě potřeby raději opustit ČR – to prohnilé údolíčko mezi pár kopci.

  ReplyDelete
 39. Tak bohužel jsem si tu učebnici už koupil před přečtením téhle recenze. Moc se mi ta učebnice nelíbí. Používám z ní vlastně jen to CDčko (výslovnost, animace znaků) i když i k němu mám výhrady. Mluvčí co mluví na CD česky je uspávač hadů. Tónolamy v knize mi připadají pro začátečníka dost nevhodné. Začal jsem chodit k rodilému Číňanovi, který používá jiné učební pomůcky a už po pěti lekcích u něj mi některé věci v té knize začaly být divné (matka, číšník apod.) Rodilého mluvčího mohu jen doporučit, ale individuální výuka Čínštiny je dost drahý koníček:) Nechápu, proč někdo píše učebnici Čínštiny v podstatě sám teprve po čtyřletém studiu, když každý ví, že začínáme trochu lépe rozumět nejen Čínštině, ale jakémukoli cizímu jazyku právě až tak po 4 letech. Trochu se divím, že doporučujete učebnici bez znaků. Učit se čínsky bez znaků mi připadá k ničemu. Mořit se s jazykem a pak zjistit, že se nedomluvím v celé Číně a že nepřečtu jediný nápis, pokud se do Číny někdy dostanu? To bych nechtěl. Znaky jsou těžké, ale jsou jednotícím pojítkem všech dialektů, tak to snad stojí za to se je učit:)

  ReplyDelete
 40. I já si myslím, že znaky jsou nezbytné, ale když chcete českou učebnici, tak to je těžké...... Jinak jsem si teď přečetla komentář k vydávání, redaktorce atd, je to smůla no, ale za věcné chyby přece chudák nemůže.

  ReplyDelete
 41. Děkuji, perfektní. Je škoda, že tuto recenzi nečtou jazykové školy pře nákupem knih, případně, že nákup materiálu nekonzultují s lektorem.

  Shui Hong

  ReplyDelete
 42. Dobry den,
  rada bych se zeptala, zda mate nekdo zkusenosti s nejakou jinou ucebnici cinstiny, kterou byste mi doporucili?
  Dekuji

  ReplyDelete
 43. Např. v renomovaných odborných časopisech vám OTISKNOU článek AŽ POTÉ, CO PROJDE RECENZÍ. Myslím, že vydavatel odborných knih a učebnic by měl postupovat obdobně - obylo by pak podobných situací jako s touto učebnicí. (odměna recenzentovi by se snadno rozpočetla do množství vydaných výtisků)

  ReplyDelete
 44. Dobrý den,
  danou učebnici jsem si půjčila z knihovny a čínština mne opravdu začala bavit. Proto mě mrzí, že slyším, kolik je v ní chyb. Jakožto samouk se asi bez poslechového CD neobejdu, ale nemohla byste mi prosím doporučit nějakou učebnici, která by byla opravdu správně a dobrá? Byla bych vám moc vděčná...

  ReplyDelete
 45. Som rada, že som natrafila na túto recenziu a tým pádom som si knižku nekúpila.. Ale vedel by mi niekto poradiť, z čoho sa ako samouk môžem učiť? niečo cenovo dostupné prosím :/

  ReplyDelete
 46. Jen tak mimochodem ona "Li Beibei" je vlastním jménem Eliška Betty Foltýnová

  ReplyDelete
 47. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 48. Výborná recenzia Linda, ďakujem.

  Pre lepšie chápenie kontextu, autorka recenzie je na rozdiel od autorky publikácie rodenou Číňankou žijúcou v Čechách. Preto aj má cit pre jazyk je oveľa jemnejší a záujemcovia o štúdium nemusia mať obavy, že tu ide o sinologickú teoreticko-odborno-kritickú rally.

  Aj keď učiteľ čínštiny bude pre začiatočníkov kľúčový, pre trochu skúsenejších (a hovoriacich po anglicky) budú isto zaujímvavé napr. videá a lekcie priamo na čínskej televízii CNTV http://english.cntv.cn/learnchinese/

  Zdá sa, že v súčasnej dobe sú osvedčenou voľbou práve anglické učebnice, ktoré spomína napr. Linda Hanyu sanbai ju (300 čínskych viet) a Jichu hanyu keben (Učebnica základov Čínštiny) ale aj ďalšie alebo aj učebné systémy ako čínština cez Pimsleur alebo Rosetta Stone, ktoré sú osvedčené skôr pre metodológiu učenia sa cudzieho jazyka.

  ReplyDelete
 49. Nejhorší je Uhrova blabla učebnice bez znaků. Ta je úplně nejhorší ze všech. Raději než jí koupit, dejte peníze na charitu. Lord W.

  ReplyDelete